KURSPLAN

Att handleda och stödja familjehem, jourhem kontaktfamiljer/personer och personliga assistenter-
motsvarande 20 högskolepoäng.

Målgrupp
Alla som arbetar med familjehemsvård och liknande uppgifter

Syfte
Att ge fördjupade kunskaper i  handledning och ett handledande förhållningssätt

Kursens omfattning
Kursen omfattar 16 heldagar fördelade på 8 heldagar per termin. Dessa består av föreläsningar/seminarier, handledning på eget handledningsuppdrag samt litteraturstudier och diskussioner.

Kursstart
Vid tillräckligt många anmälningar (minst 8 deltagare)

Kursens uppläggning
Kursen består av
Föreläsningar/teoriseminarier 53 timmar
Handledning på eget uppdrag i grupper om max 8 deltagare vid 16 tillfällen,
sammanlagt 48 timmar
Litteraturseminarium 26 timmar

Kursens innehåll
- Hur definierar vi handledning
- Organisationens betydelse för handledningen/konsultationen
- Att förena rollen som arbetsledare med handledarrollen
- Att hantera processen i den handledda familjen
- Olika metoder i handledningen
- Etiska dilemman i handledningen
- Att som handledare hantera egna värderingar
- Empati- att förstå andra människors känslor
- Grupprocesser

Preliminär litteraturlista

Andersen,T (1994) Reflekterande processer. Samtal och samtal om samtalen. Mareld
Anderson och Goolishian (1992). Från påverkan till medverkan. Terapi med språksystemiskt synsätt. Mareld
Collste,G (1997) Inledning till etiken, Studentlitteratur
Crafoord (1994) Människan är en berättelse – tankar om samtalskonst. Natur och Kultur
Lindberg, Stöd och handledning i familjehemsvård, (Gothia 2003)
Granström (2000) Dynamik i arbetsgrupper – om grupprocesser på arbetet. Studentlitteratur
Gjems (1997) Handledning i professionsgrupper, Studentlitteratur (152s)
Grip Grupphandledning av familjehem, (Uppsats, delas ut av kursledaren)Holm, U. (1995) Det räcker inte att vara snäll Förhållningsätt, empati och psykologiska strategier hos läkare och andra professionella hjälpare Natur och Kultur
Holm (1995) Det räcker inte att vara snäll. Förhållningssätt, empati och psykologiska strategier hos läkare och andra professionella hjälpare. Natur och Kultur
Pertoft/Larsen Grupphandledning med yrkesverksamma, (2:a uppl. Liber 2003)
Wächter, A (2001) Samtal pågår . Studentlitteratur.
Wächter (2006) Samforskning – att lära av klienten, Mareld

Examination
- minst 80% närvaro
- handledning av familje eller enskild person
- seminarieledare för minst två litteraturseminarier
- skriftlig redovisning av kurslitteraturen
- muntlig redovisning av erfarenheter från eget handledningsarbete

Lokal
Hartwickska huset, S.t Paulsgatan 39B , T-bana Mariatorget

Kostnad
Beroende av antal deltagare.. Betalas terminsvis eller hela summan vid kursstart.

Kursgivare
Anders Wächter, socionom/leg.psykoterapeut

Anmälan
Ansökan är bindande och skall vara Institutet tillhanda snarast Ansökningshandlingar
och kursplan rekvireras från Anders Wächter  0708-950366 epost
info@handledning.nu

Här kan du anmäla dig direkt klicka HÄR

Ladda ner ansökningshandlingar här      


Varje utbildningstillfälle omfattar tiden mellan klockan 09.00-16.00

Utbildningen ges även som uppdragsutbildning