Kursplan

 

Kreativa metoder i handledning fördjupningskurs för handledare motsvarande10 p i Göteborg

 

Inledning

Utbildningen är en fördjupningsutbildning som vänder sig till aktiva handledare, som genomgått en längre sammanhållen handledarutbildning. Det förutsätts att deltagarna under utbildningen ger grupphandledning till yrkesverksamma. Syftet med detta är att utbildningens teoretiska kunskaper ska integreras med egna aktuella erfarenheter.

Mål. Kursens mål är att fördjupa tidigare kunskaper i psykosocial handledning genom tillämpning av kreativa metoder och i kunskapsfilosofiska seminarier.

Innehåll. Kreativa metoder i handledning såsom bild, rörelse, drama, musik

                Kunskapsfilosofiska seminarier

Förkunskaper. Akademisk examen om minst 140p, minst 5 års erfarenhet av psykosocialt arbete, handledarutbildning

Pedagogisk uppläggning

Utbildningen består av tre moment

-        teori- och tillämpningsseminarier

-        litteraturseminarier

-        handledning på eget handlednings/konsultationsuppdrag

Omfattning. Kursen omfattar sammanlagt 12 studiedagar fördelade på två terminer

Examination. Portföljexamination innefattande aktivt deltagande i samtliga moment samt skriftlig redovisning av kurslitteraturen

Utbildningsbevis motsvarande 10 universitetspoäng ges  efter godkänd utbildning

Kursavgift 14.500:- exkl moms

Kursledare

Anders Wächter

Instituet för handledning och konsultation

Tel 0708-950366

 

Litteraturlista

Obligatorisk litteratur

Andersson, S (2004) Om vetenskapens gränser. Socialfilosofiska betraktelser. Daidalos (260s)

Berglind, H (1998) Skapande ögonblick :psykodrama och sociodramaCura (219s) Kan bytas ut mot.

Byréus, K (1990 Du har huvudrollen i ditt liv: om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring: Liber(181s)

Bergstrand , G(2002) En själasörjares dilemma Natur och Kultur(197 s)

Wächter,A  red (2006) Samforskning - att lära av klienten. Mareld (190 s)

Grönlund, E  Alm, A& Hammarlund, I (2000) Konstnärliga terapier: bild, dans och musik i den läkande processen. Natur och Kultur (382s)

Larsson Holmkvist, MB(2001) Den blomstertid nu kommer Mareld

Vedfelt, O (2001) Om omedveten intelligens Natur och Kultur (380s)

Wolrath Söderberg, M Finns det genvägar  till klokhet? Studentlitteratur (210 s)

 

 Valbar litteratur

Boalt Boethius ,S &Ögren M L (2000) Grupphandledning: den lilla gruppen som forum för lärande Mareld (167s)

Cajvert, L (1998) Behandlarens kreativa rum : om handledning Studentlitteratur (191s)

Deurzen,van, E (1997) Vardagens mysterier. Existentiella dimensioner inom psykoterapi. Studentlitteratur (384s)

Gjems , L (1997) Handledning i professionsgrupper. Studentlitteratur (152s)

Goleman,D Känslans intelligens och arbetet Wahlström och Widstrand (424s)

Hylander,I (2000) Turing processes: the change of representatintions  in conluteecentered case consultation. Linköpings universitet (308s)

Liljegren,B (2001) Samspel för förändring- en konsultationsmodell för arbete med svårigheter Lunds universitet (331s)

Magnusson,E (2003) Psykologi och kön: från könsskillnader till genusperspektiv Natur och Kultur (330s)

Söderquist ,M (2002) Möjligheter: handledning och konsultation i systemteoretiskt perspektiv. Mareld (306s)

Tveiten, S(2000) Yrkesmässig handledning mer än ord Studentlitteratur (249s)

 

 

Litteraturlistan är under utarbetande. Ändringar kommer eventuellt att göras.

Vi är tacksamma för synpunkter