År 1

År2

Anmälan

 

 

2-årig  utbildning i Handledning och Konsultation motsvarande 45 hp på eklektisk grund

utbildningen vänder sig till personer som handleder eller avser att handleda grupper av yrkesverksamma

Den som är socionom och har genomgått utbildningen kommer att kunna intyga handledning vid socionomers ansökan om auktorisation. Utbildningen leder till att man kan arbeta självständigt som handledare/konsult.


Inledning
Utbildningen är en fördjupningskurs som vänder sig till personer, som bedriver psykosocial/pedagogisk/omvårdnads handledning/konsultation eller avser att göra det. Det förutsätts att deltagarna under hela utbildningen ger handledning till yrkesverksamma. Syftet med detta är att utbildningens teoretiska kunskaper ska integreras med egna aktuella erfarenheter. Stor vikt läggs vid handledning i handledning, som sammanlagt uppgår till 120 timmar. Utbildningen löper över fyra terminer, varannan vecka, 8 heldagar/termin. 
 

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
• redogöra för teoretiska perspektiv och aktuell forskning som rör handledning och konsultation
• hantera, bearbeta och värdera olika metoder och modeller när det gäller psykosocial handledning och konsultation
• aktivt bidra till ett dialogiskt samtalsklimat, integrera teoretiskt och praktiskt kunnande samt identifiera och analysera förändringsprocesser på såväl individ- som gruppnivå
• stödja utveckling och fördjupning av de professionellas yrkesidentitet, förmåga till empati och analytisk förståelse
• självständigt bedriva och kritiskt granska handledning och konsultation utifrån en eklektisk teoribildning

Innehåll

Teorier och olika perspektiv på psykosocial handledning och konsultation.
Metodik och modeller för psykosocial handledning och konsultation.
Etik i handledning, konsultation och handledarrollen.
Grupprocesser och analys av processer på gruppnivå.
Handledning och konsultation i ett organisationsperspektiv.
Planering, utformning, genomförande och utvärdering av uppdrag som handledare.

Handledning i handledning;
– reflektioner och analyser av hur man använder sin egen person, professionellt och personligt som handledare
– kvantitativa och kvalitativa aspekter i introspektionsprocessen
– utvecklandet av en repertoar av förhållningssätt och en personlig handledarstil
– den generiska förståelsen av vad som krävs av handledaren inom olika verksamhetsområden
– reflektioner och analyser för att knyta ihop teori med praktik i ett etiskt, metodiskt och professionellt handledande gentemot yrkesutövare inom olika verksamhetsområdet
– samspelet i handledningssituationen som belyser den handleddes klientarbete i relation till uppsatta mål


Pedagogisk uppläggning
 
Utbildningens pedagogik är att efterlikna den kunskapsprocess som uppstår i dialog i en handledningssituation. Det innebär att varje moment i kursen bygger på dialog och att deltagarna förutsätts delta aktivt i denna. Seminarierna varvar introduktion av idéer, praktisk tillämpning och fördjupande diskussioner.

Varje läsår omfattar 4 moment
- teoriseminarier 48 timmar
- litteraturseminarier 16 timmar
- handledning på eget uppdrag 36 timmar
- eget handlednings/konsultationsuppdrag under hela utbildningen ( minst två uppdrag under utbildningen)

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier samt bedömning av de muntliga och skriftliga uppgifter som ges.

Kursintyg och poäng utfärdas endast för helt godkänt läsår.

Förkunskapskrav

- Akademisk utbildning om minst 120 poäng inom socialt arbete, vård, omsorg, pedagogik eller annat likvärdigt område
- Minst 5 års yrkeserfarenhet inom människovårdande yrke
- Vidarutbildning efter examen (önskvärt)
- Har eller tänker påbörja egen terapi, individuellt 40 timmar, grupp 80 timmar

Urval
Om antalet sökande överstiger antalet platser, antas vid lika meriter i första hand de som sökt utbildningen flest gånger. Vi strävar efter att blanda så många yrkeskategorier som möjligt. Hänsyn tas också till gruppsammansättningen med beaktande av kön, ålder, utbildning och yrke.

Pris
13.000 kr/termin plus moms

Anmälan

Senast den 8 april

Kursstart
torsdagen den 8.9.11