År 2 motsvarande 22,5-45hp                                              TILLBAKA
 

Det andra utbildningsåret syftar till att fördjupa de kunskaper som inhämtats under år 1. Fokus   ligger på gruppdynamiska faktorer och på handledarrollen

Examination
För godkänt betyg krävs
- Att man är godkänd på år 1:s kurs i Psykosocial handledning /konsultation
- genomgången egen terapi, individuellt 40 timmar eller grupp 80 timmar.
- att på ett tillfredsställande sätt ha genomfört ett handlednings/konsultationsuppdrag (bör vara ett annat handledningsuppdrag än under första året)
- att vid minst ett tillfälle ha fungerat som seminarieledare vid ett litteraturseminarium
- skriftlig redovisning av kurslitteraturen
- Gjort en skriftlig annalys av handledningsprocessen i ett eget uppdrag
- minst 80% närvaro på kursen

 Examinator kommer från Uppsala Universitet. Examinationskollegium hålls i slutet av varje läsår. I detta ingår förutom examinator kursledaren och superhandledare

Litteraturlista år 2 (med reservation för ändringar)

Anderson (1999)Samtal språk och möjligheter (Mareld)

Antonowsky (1997) Hälsans mysterium. Natur och kultur

 Belin (1994). Vansinnets makt. Paralellprocesser vid arbete med tidigt störda och psykotiska patienter. Natur och Kultur, Stlm.

Berglind,(red) (1998) Skapande ögonblick , Cura

 Buber, (1995) Det mellanmänskliga. Dualis förlag

Cajvert (1998). Behandlarens kreativa rum. Om handledning. Studentlitteratur.

Lindgren (2007) Mellanchef  Mareld

Lorentzon (1985). Gruppen - skeenden och föreställningar. Slut på förlaget. Kan beställas av kursledare som häfte. Rabén och Sjögren.

Söderquist mfl (2001) Möjligheter-om handledning i familjeterapi, Mareld (ännu ej utkommen)

Tveiten (2000) Yrkesmässig handledning –mer än ord. Studentlitteratur  

Wolrath Söderberg (2003) Finns det genvägar till klokhet? Studentlitteratur

Wächter (red) (2006) Samforskning – att lära av klienten, Mareld

Wächter (2001) Samtal pågår, Studentlitteratur 

TILLBAKA