År 1 motsvarande 1-22,5hp                                               TILLBAKA

Det första utbildningsåret syftar till att ge en grundläggande kompetens för att bedriva psykosocial handledning och konsultation. Utbildningens samtliga områden behandlas översiktligt. Fokus ligger på definition, avgränsning, historik, synsätt, mål, funktion, ramar och process inom den psykosociala handledningens/konsultationens verksamhetsområde.


Examination

Som betyg används uttrycken godkänd eller underkänd.

För betyget godkänd krävs

* att på ett tillfredsställande sätt genomfört ett handlednings/konsultations uppdrag

* att vid minst ett tillfälle ha fungerat som seminarieledare vid ett litteraturseminarium

* skriftlig redovisning av kurslitteraturen

* muntlig presentation av genomfört handledning/konsultationsuppdrag

* obligatorisk närvaro vid samtliga moment

 

Litteraturlista år 1 (med reservation för ändringar)


Andersen.
Reflekterande processer - samtal och samtal om samtalen (Mareld 1994)

Anderson/Goolishian Från påverkan till medverkan (Mareld, 1992)

Cecchin mfl. The cybernetics of prejudices in the practice of psychoterapy (Karnac books, 1998)

Collste.
Inledning till etiken (Studentlitteratur 2002)

Crafoord.
Människan är en berättelse – tankar om samtalskonst (Natur och Kultur 1994)

Granström.
Dynamik i arbetsgrupper – om grupprocesser på arbetet (Studentlitteratur 2000)

 Guvå. Klientmysteriet - ett fall för förskolepsykologen (Sfph:s monografiserie nr 32 1989

Haslebo/Nielsen. Organisationsförändring (Studentlitteratur, 1998

Holm. Det räcker inte att vara snäll. Förhållningssätt, empati och psykologiska strategier hos läkare och andra professionella hjälpare (Natur och Kultur 1995)

Lauås/Handal. Handledning och praktisk yrkesteori (2.a uppl. Studentlitteratur 2001)

 Morén. Förändringens gestalt. Om villkoren för mänskligt bistånd (Publica 1992)

Pertoft/Larsen.
Grupphandledning med yrkesverksamma

  TILLBAKA